Niniejszym informuję, iż w dniu 20 października 2017 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Wręczenie podziękowań Panu Józefowi Giersowi Sołtysowi Sołectwa Majki z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy społecznej.
7. Wręczenie nagród laureatom Festynu Sołectw.
8. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania i wnioski sołtysów.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na podstawie wyników testów kompetencyjnych w roku szkolnym 2016/2017.
12. Informacja o stanie technicznym budynku dworca kolejowego w Pasłęku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Rogajnach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Kawki na terenie gminy Pasłęk.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie Pasłęka przyłączonej do ulicy Spółdzielczej.
22. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w Pasłęku:
a) Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych.;
b) Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasłęka.
24. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pasłęku w 2017 roku.
25. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Pasłęka w 2017 roku.
26. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu dotycząca potrzeb zapewnienia wykonalności orzeczeń sądowych.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad sesji.