Pasłęcki samorząd aktywnie pozyskuje środki finansowe na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Pasłęk. Aby zaspokoić rosnące potrzeby naszej lokalnej społeczności instytucje gminne na bieżąco składają wnioski o dofinansowanie realizacji swoich zadań.
Wśród przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 można wymienić m.in.:
    1)„Przebudowę drogi gminnej Gulbity – Anglity odcinek A-B” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość:   1.975.566,46 zł
Dofinansowanie 1.257.052,00 zł
    2)„Budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna w Gminie Pasłęk” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość: 3.765 882,40 zł.
Dofinansowanie 1.948.154,00 zł
    3)„Budowę niekomercyjnej infrastruktury- tężnia solankowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość: 50.180,30 zł
Dofinansowanie: 31.929,00 zł
    4)„Przebudowę drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość: 229.511,49 zł
Dofinansowanie: 125.641,00 zł
    5)„Akademię otwartego umysłu" - projekt skierowany do 250 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. Jego celem jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, technologii komputerowo-informatycznych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.02.2017r. i potrwa do 31.01.2019r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
Wartość projektu wynosi: 559 178,75 zł.
Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 551 078,75 zł.
    6) Projekt pn. „Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności – GAMA" jego celem jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno przyrodniczych, cyfrowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku. W ramach projektu utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery dzięki któremu uczniowie podnoszą swoje umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.02.2017r. i potrwa do 30.06.2018r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
Wartość projektu wynosi 596.266,25 złotych.
Dofinansowanie ze środków UE: 555 946,25 zł
    7) Projekt „Nauka – akcja – reakcja”  realizowany jest w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej. Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć praktyczno-badawczych. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.02.2017r. i potrwa do 31.01.2019r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
Wartość projektu wynosi: 403.092,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 380.632,50 zł.  Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych EURO-Link.
    8) Projekt „Szkoła młodych geniuszy” realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w partnerstwie ze szkołami podstawowymi w Zwierznie, Rychlikach, Jegłowniku i w Gronowie Elbląskim. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2018 roku. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne kształcące umiejętności matematyczne, językowe, komputerowe i zajęcia pozaszkolne z kreatywności i innowacyjności. Efektem działań będzie zorganizowany przez uczestników „Festiwal kreatywności”.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
Wartość projektu wynosi 1.662.683 zł.
Dofinansowanie 1.576.305 zł. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
    9)  „Sukces zaczyna się w przedszkolu”.
Projekt skierowany jest do 475 dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku. W ramach projektu realizowany będzie program Galiny Dolya „Klucz do uczenia się” wraz z zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne. Uczestnicy projektu nabędą kompetencje kluczowe w zakresach języka angielskiego, inicjatywności, kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. Dodatkowe zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć warsztatowych w blokach:
„W świecie bajki”, „Świat sensorycznej matematyki” i „Świat odkrywców”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
Wartość projektu wynosi: 661.117,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 561,949,87 zł.
    10) Projekt „Rowerowy Zawrót Głowy” (realizowany przez POK) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 15.716,00 zł.
Dofinansowanie: 10.000,00 zł

Łączna wartość projektów zrealizowanych lub realizowanych obecnie z udziałem środków finansowych pochodzących z funduszy UE, w ramach perspektywy 2014-2020 wynosi 9.919.184,65 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie wyniosło 6.998.688,37 zł.
 
Pasłęcki samorząd na bieżąco analizuje możliwości pozyskania dofinansowania i gdy tylko jest to możliwe przystępuje do ogłaszanych konkursów. Obecnie w trakcie oceny są następujące wnioski o dofinansowanie złożone przez pasłęcki samorząd:
        1)Remont murów obronnych w Pasłęku
Wartość: 11.463.275,47 zł
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020: 9.284.106.80
        2) „E-urząd - wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk”.
Wniosek dotyczy kompleksowej obsługi elektronicznej mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk poprzez stworzenie m.in. elektronicznego portalu klienta, zintegrowanego elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, umożliwienie dokonywania płatności elektronicznych z poziomu portalu klienta.
Wartość projektu:  1.534.498,40 zł
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020:  1.304.323,64 zł
        3) Projekt „Pasłęckie Centrum Integracyjne”. Projekt przewiduje utworzenie w obiekcie ratusza przy ul. Chrobrego centrum spotkań organizacji pozarządowych z terenu gminy Pasłęk.
Wartość ogółem: 475.494,86 zł
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020: 380.395,89 zł
        4)  Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku
Wartość ogółem: 3.514.920,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020: 639.917,60 zł
        5)Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych
Wartość ogółem: 354.576,53 zł
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020: 282.224,75 zł

Łączna wartość projektów w trakcie oceny wynosi 17.342.765,26 zł, natomiast potencjalne dofinansowanie wynosi 11.890.968,68 zł.

Gmina Pasłęk aktywnie pozyskuje środki finansowe z innych źródeł, tj. m.in. z Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2014 r. z ANR pozyskaliśmy kwotę w wysokości 392.460,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Nowych Kusach. Łączny koszt zadania wyniósł 717.270,00 zł.

Obecnie pasłęcki samorząd składa do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który od 1 września przejął zadania zlikwidowanej Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, następujące wnioski:
    - Wniosek w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach. Wartość tego zadania została określona na kwotę 2.050.602,03 zł, a potencjalne dofinansowanie wyniesie 995.781,00 zł.
    - Wniosek w sprawie dofinansowania budowy sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sakówko. Wartość tego zadania została określona na kwotę 2.100.000,00 zł, a potencjalne dofinansowanie wyniesie 533.822,00 zł.    

W 2015 r. gmina Pasłęk pozyskała również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na  budowę ulic: Długa, Wiosenna, Elbląska i Gen. Andersa dotację w kwocie 1.771.693,00 zł.
Koszt zadania  ogółem wyniósł ponad 3,7 mln zł, w tym ww. dotacja z budżetu państwa, środki Powiatu Elbląskiego w wysokości 678.695,25zł i środki Gminy Pasłęk w wysokości 1.257.354,75 zł.

Ponadto w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pasłęk” pozyskaliśmy łącznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie środki w wysokości:  199.835,74 zł.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Miasto i Gmina Pasłęk w Rankingu Samorządów 2016 w kategorii pn. „Europejski Samorząd” sporządzonym przez dziennik RZECZPOSPOLITA, zajęła 1 miejsce w województwie warmińsko – mazurskim wśród 33 gmin miejsko – wiejskich, pod względem pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.
Świadczy to o aktywności pasłęckiego samorządu, który zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej w tym ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.