Rozpoczął się już termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018. Wnioski można składać w terminie od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 – pok. nr 21 (II piętro).

Wsparcie finansowe skierowane jest do uczniów i słuchaczy z terenu miasta i gminy Pasłęk, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej – tzn. dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekraczać 514 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 oraz od września w sekretariatach wszystkich szkół.

Stypendia przysługują uczniom, którzy :
- są w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie;
miesięczna wysokość dochodu w rodzinie nie jest większa niż 514 zł netto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
- zamieszkują na terenie gminy Pasłęk;

Wniosek o stypendium szkolne składa rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, a także druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 – pok. nr 21 (II piętro) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-55) 248-20-01 wew. 52.