Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pasłęk do zgłaszania propozycji, dotyczących przedsięwzięć, które będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018.

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, które planują ubiegać się o dotacje z budżetu Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018, składają wstępne propozycje realizacji zadań publicznych, które mogą dotyczyć:

- kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu życia, kultury

- zadań z zakresu, pomocy społecznej,

- ochrony zdrowia, zadań o charakterze oświatowym i poznawczym,

- przeciwdziałania uzależnieniom,

- organizacji imprez masowych i środowiskowych,

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym itp.

 

Propozycje do budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na 2018 rok należy złożyć w formie pisemnej do 15 września 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.