Informuje się, że 13 lipca 2017r.odebrane zostały roboty budowlane na zadaniu pn.”Przebudowa drogi gminnej Gulbity-Anglity”. Prace prowadzone były od 31.10.2016r. do 30.06.2017r. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. ul.Gen.J.Zajączka 9 w Warszawie. Zadanie realizowane było z udziałem środków UE z programu PROW na lata 2014-2020 z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dotacji z UE, to 1 257 052 zł, koszt zadania ogółem wyniósł 2 382 087,72 zł, środki własne Gminy Pasłęk na tę inwestycję wyniosły 1 125 035,72 zł.
W ramach zadania przebudowana została droga gminna łącznie na odcinku 2,498 km. Wykonano wzmocnienie konstrukcji drogi z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m. Nawierzchnia jezdni wykonana została z asfaltobetonu wraz ze zjazdami na przyległe pola, zjazdy na posesje wykonano z kostki betonowej, utwardzono pobocza drogi i udrożniono istniejące rowy przydrożne. Wykonano dwie zatoki autobusowe z wiatą przystankową, po jednej w Gulbitach i Anglitach. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu.
Uroczyste otwarcie drogi nastąpi w dniu 18 lipca 2017r. o godz. 1800 w Anglitach.

Opracowała: Marzena Sidor