19 maja 2017 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018.

Na początku sesji miało miejsce wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Następnie Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski przystąpił do wręczenia nagród laureatom V Gminnego Etapu Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" .

Po przyjęciu sprawozdania z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym odbyła się debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. W dalszej części sesji dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta i Gminy Pasłęk za 2016 rok a także przyjęto sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk oraz sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2016.

W trakcie XXXII sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017-2023,

  • zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu gminy Pasłęk,

  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

  • zmiany uchwały Nr I/4/13 Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie podziału Miasta i Gminy Pasłęk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  • zmiany Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk,

  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.