16.05.2017 r. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski w Warszawie podpisał porozumienie o Współpracy Naukowo-Dydaktycznej w dziedzinie badań historycznych, archeologicznych, badań dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrony, rewitalizacji i popularyzacji.

      Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Pasłęk a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w imieniu, którego podpis złożył jego rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Przy podpisaniu porozumienia obecny był prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński – Dyrektor Instytutu Archeologii U.K.S.W w Warszawie. Porozumienie obejmuje między innymi wykopaliska przy pasłęckim zamku mające na celu odkrycie przejścia podziemnego między zamkiem a Kościołem św. Bartłomieja. Prace te przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej zamku, a wraz z nim miasta, oraz wzbogacą wiedzę historyczną o Pasłęku.
     Należy przypomnieć, że wcześniej wykonano na tym terenie badania geo-archeologiczne, które potwierdziły obecność różnych struktur architektonicznych poniżej poziomu gruntu. Wcześniejsze badania geofizyczne oraz planowane wykopaliska są częścią działań Gminy Pasłęk na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego, co jest ustawowym zadaniem własnym Gminy.
      Trzeba podkreślić, że akt podpisania odbył się w serdecznej atmosferze. Rektor U.K.S.W. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński interesował się historią i obecnym życiem Pasłęka. Z dużym zadowoleniem przyjął zaproszenie Burmistrza Pasłęka do złożenia wizyty w naszym mieście.