Niniejszym informuję, że w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) o godzinie 9.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018, z następującym porządkiem obrad:

CZĘŚĆ I

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2016 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pasłęk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pasłęk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pasłęk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy powiatowej ul. Traugutta).
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w formie dotacji celowej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2016-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017-2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu gminy Pasłęk.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
22. Sprawy różne.

CZĘŚĆ II. (około godziny 13.00)
Uroczystość nadania HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA I GMINY PASŁĘK Księdzu Romanowi Żendarskiemu

1. Otwarcie uroczystości nadania HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA I GMINY PASŁĘK Księdzu Romanowi Żendarskiemu.
2. Prezentacja zasług Księdza Romana Żendarskiego na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk.
3. Wręczenie aktu nadania HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA I GMINY PASŁĘK.
4. Wystąpienie Księdza Romana Żendarskiego.
5. Przemówienia zaproszonych gości.
6. Toast na cześć HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY PASŁĘK.
7. Część artystyczna uroczystości – występ kapeli „SZTAMA”.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Edward Skalij