Burmistrz Pasłęka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z 16 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych opublikowaną 20 stycznia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 369 stypendium sportowe może być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wysokość stypendium wynosi:

1) za zajęcie miejsca medalowego lub finałowego do VIII miejsca włącznie w zawodach rangi mistrzowskiej ogólnopolskich lub międzynarodowych, tj.:

a) za zajęcie I miejsca - 350 zł miesięcznie,

b) za zajęcie II miejsca - 300 zł miesięcznie,

c) za zajęcie III miejsca - 250 zł miesięcznie,

d) za zajęcie IV miejsca - 200 zł miesięcznie,

e) za zajęcie V miejsca - 175 zł miesięcznie,

f) za zajęcie VI miejsca - 150 zł miesięcznie,

g) za zajęcie VII miejsca - 125 zł miesięcznie,

h) za zajęcie VIII miejsca - 100 zł miesięcznie;

2) za członkostwo w kadrze narodowej - 350 zł,

3) za uczestnictwo w rywalizacji sportowej w grach zespołowych na poziomie powyżej ligi okręgowej związku sportowego danej dyscypliny sportu:

a) na poziomie IV ligi - 150 zł miesięcznie,

b) na poziomie powyżej IV ligi - 300 zł miesięcznie.

Stypendium przyznaje się na 12 miesięcy w roku budżetowym, a z wnioskiem o jego przyznanie może wystąpić zawodnik, a w przypadku zawodników niepełnoletnich - rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski o stypendia na rok 2017 mogą być składane do dnia 30 marca 2017 roku.