lawnicyPrezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Pasłęku o  przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławnika sądowego do orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wyborów informujemy, iż kandydatów na ławnika sądowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Pasłęku do dnia 17 stycznia 2012 roku ( Urząd Miejski w Pasłęku, pok. nr 4 ).


Kandydatów na ławników mogą  zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Pasłęk.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)jest nieskazitelnego charakteru;
3)ukończyła 30 lat;
4)jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)nie przekroczyła 70 lat;
6)jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)osoby wchodzące w skład organów, od  których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)funkcjonariusze Policji oraz  inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)duchowni;
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)radni gminy, powiatu i województwa.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku pok. nr 4  lub pobrać poniżej w formie elektronicznej.
Do karty zgłoszenia  należy dołączyć następujące dokumenty:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza  rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto:

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
- do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Urzędem Miejskim w Pasłęku, tel. 055 248 20 01.

Karta zgłoszenia: