sesja3W dniu 28 listopada 2011 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2010-2014, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 budżetu Gminy Pasłęk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2011-2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenu położonego w Pasłęku przy ulicy Dworcowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Pasłęk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pasłęk
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z lodowiska „Biały Orlik” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzecznej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
20.Sprawy różne.
21.Zamknięcie obrad sesji


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor