W dniu  15 listopada w godzinach 13.30 - 15.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie  się  publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farm elektrowni wiatrowych w zakresie załącznika nr 1B do uchwały - obszar farmy wiatrowej "Sakówko" na terenie gminy Pasłęk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Po zatwierdzeniu, przez Radę Miejską w Pasłęku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowej "Krasin" na ukończeniu są także prace zwiazane z opracowaniem drugiego planu dla farm EW na terenie naszej gminy. Plan obejmuje tereny położone  w rejonie wsi Sakówko, Nowiny, Stare Kusy, Rydzówka, Krasin, Brzeziny, Gryżyna, Skolimowo, Majki, Kielminek i Zielonka Pasłęcka.

Jest to przedostatni etap opracowania planu. Autorem projektu planu jest Biuro Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego "ATA" z Elbląga.

Pierwsza publiczna dyskusja odbyła nad ustaleniami całego projektu planu odbyła się w dniu 9 sierpnia br. W związku z wnioskami złożonymi w trakcie tej dyskusji i koniecznymi do przeprowadzenia zmianami niezbędnym było przeprowadzenie ponownej debaty w zakresie obejmującym obszar wnioskowanych zmian.

Zgodnie z obwieszczeniem  Burmistrza Pasłęka z dnia 20 października  br. -  do dnia 18 listopada włącznie trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W siedzibie  urzędu  (pok. nr 12)  w godz. od 12.00 do 15.00 można zapoznać się z projektem ww. dokumentów. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi można składać na piśmie do Burmistrza Pasłęka, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2011 r.