W dniu 3 września 2010 roku (piątek) o godzinie 8.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej w Pasłęku z następującym porządkiem obrad:


I. CZĘŚĆ ZWYCZAJNA SESJI ( godz. 8ºº )
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pasłęk uchwalonego na 2010 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Młynary na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego w dniu 18 września 2010 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Elbląg na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SH 25 dla JRG 3 w Pasłęku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przedłożonej przez Zakład Usług Wodociągowych Zbigniew Kaśkiewicz, z siedzibą w Nowych Kusach.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządem Powiatu Elbląskiego dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1173N – etap II na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 513 – Cieszyniec – Sałkowice od km 0+000 do km 2+943.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogajny na lata 2010-2017.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
19.Sprawy różne.
II. CZĘŚĆ UROCZYSTA SESJI (GODZ. 10ºº) Z OKAZJI 20 – LECIA PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY MIAST PASŁĘK i ITZEHOE
1.Powitanie zaproszonych gości (Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku)
• koncert orkiestry OSP z Zielonki Pasłęckiej.
2.Wystąpienia z okazji jubileuszu 20-lecia partnerskiej współpracy Pasłęka i Itzehoe:
• wystąpienie Burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego,
• wystąpienie Burmistrza Itzehoe Andreasa Koeppena,
• wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku Stanisława Paździora,
• wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Itzehoe Heinza Köhnke,
• wystąpienie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku Beaty Wypych,
• wystąpienia innych gości.
3. Wręczenie podziękowań i suwenirów upamiętniających jubileusz 20 – lecia partnerskiej współpracy Pasłęka i Itzehoe.
4. Zamknięcie sesji.
III. UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY z NAZWĄ : „RONDO ITZEHOE” na skrzyżowaniu ulic: Sprzymierzonych, Kraszewskiego i Augustyna Steffena w Pasłęku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor