IMG_0072W dniu dzisiejszym nowy rok szkolny 2010/2011 rozpocznie w szkołach podstawowych i gimnazjach 1955 uczniów oraz 450 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Mając na uwadze powyższe należy wspomnieć, iż od wielu lat obserwowany jest spadek liczby uczniów w szkołach gminy Pasłęk.

W poprzednim roku szkolnym liczba uczniów wynosiła (stan na 30 marca 2010r.) 1998, tak więc  liczebność uczniów spadła o około 50 osób. Zmniejszająca się liczba uczniów wpływa niestety niekorzystanie na wysokość przekazywanej gminie Pasłęk subwencji oświatowej, która uzależniona jest właśnie od liczby uczniów.
W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych gminy Pasłęk prowadzone były w okresie wakacyjnym prace remontowe oraz prace porządkowe zmierzające do zapewnienia właściwych warunków nauczania. Największą inwestycją z której cieszyć będą się w niedługim czasie uczniowie Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku oraz pozostali mieszkańcy gminy Pasłęk, jest budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”.
Przypominamy, iż koszt robót budowlanych wyniesie 934.694,52 zł brutto. W ramach tego zadania wybudowany zostanie kompleks sportowy składający się z boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1860 m², boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m² o nawierzchni z poliuretanu oraz budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 84,86 m² i kubaturze 280,04 m³. Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Woj. Warmińsko - Mazurskiego - po 333.000 zł, a pozostałe koszty pokryje gmina Pasłęk.
Ponadto przy Zespole Szkół Powszechnych powstanie ze środków finansowych gminy Pasłęk bieżnia o długości 200 m. Koszt wykonania bieżni wynosi około 420 tys zł.
Warto wspomnieć również o unijnym projekcie „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim”, dzięki któremu od nowego roku szkolnego wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez gminę Pasłęk pracowały będą na nowoczesnym sprzęcie multimedialnym i pomocach naukowych. Ostateczna wartość projektu wyniosła 316.801,54 zł, przy wsparciu unijnym w wysokości 269.281,30 zł oraz wkładzie własnym gminy Pasłęk w wysokości 47.520,24 zł.
Ponadto Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej będzie realizowała od nowego roku szkolnego nowy projekt „ Integracja i edukacja – drogą ku Europie” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, zajęcia logopedyczne, pedagogiczno-psychologiczne oraz wyjazdy edukacyjne. Całkowita wartość projektu wyniesie 319.033,- zł. Zakończenie projektu przewidziano na 31.07.2011 r.
Wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym.

img_0069
img_0069 img_0069
img_0072
img_0072 img_0072
img_0080
img_0080 img_0080
img_0083
img_0083 img_0083