1022_midiUczniowie pasłęckich placówek edukacyjnych już niebawem będą mogli ubiegać się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2010/2011. Wnioski będzie można składać do 15 września br.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 złotych netto (art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004r z późn. zm. oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity Dz. U. nr 115, poz. 728 z 2008 r. z późn. zm.).

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek może złożyć :

 • rodzic lub prawny opiekun ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Pasłęk,
 • pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie Gminy Pasłęk,
 • dyrektor szkoły / kolegium.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Jeśli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
 • zaświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych,
 • decyzja ws. przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego,
 • zaświadczenie o pobieraniu innego stypendium,
 • oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych; do celów stypendialnych przyjmuje się dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 207 zł (art. 90d ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  - tekst jednolity Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004r z późn. zm. oraz art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity Dz. U. nr 115, poz. 728 z 2008 r. z późn. zm.),
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia ubiegającego się o stypendium.

Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy składać w szkołach na terenie Gminy Pasłęk lub – dotyczy uczniów pobierających naukę poza Gminą Pasłęk – w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5, pok. 21 (II piętro) –  do dnia 15 września bieżącego roku.